Životopis sv. Rastislava - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Životopis sv. Rastislava
SK | RUS
Životopis sv. Rastislava

Kedykoľvek na náš duchovný zrak obratí k počiatkom kresťanstva slovanských národov, uvidíme svätú a vznešenú osobnosť veľkomoravského knieža svätého Rastislava. Svätý Rastislav je panovníkom, ktorý položil pevné základy nášho duchovného života a samostatnej kultúry. Svätý Rastislav sa ujal vlády okolo roku 846 po Mojmírovi. V tej dobe sa rozhodovalo o tom, na aké kultúrne centrum budú Slovania naviazaní, Rím alebo Konštantinopol. Rozhodujúcim bolo to, že grécko-slovanský Východ tvoril protiváhu rímsko-germanskému Západu. Knieža Rastislav sa rozhodol pre Východ, preto vyslal svojich vyslancov do Byzancie, aby Byzantínci vyslali na Moravu takých misionárov, ktorí by v zrozumiteľnej reči zvestovali Božie slovo slovanským národom. Misijnou činnosťou poverení sv. bratia Cyril a Metod boli znalcami slovanskej mentality, pretože mali blízke kontakty so Slovanmi, žijúcimi v severnej časti Byzancie. Vďaka činnosti sv. bratov sa Slovania zaradili medzi kultúrne národy vtedajšieho sveta.

Sv. Rastislava zradil Svätopluk, ktorý vládol v Nitre. Zviazaného kniežaťa vydal Svätopluk Nemcom. Sv. Rastislava odsúdili k trestu smrti. Najprv mu boli vypálené oči a bol ponechaný v mukách vo väzení. Bohabojný knieža, svätý Rastislav zomrel sa svoj národ a pravdu Christovu ako mučeník okolo roku 870. Pravoslávna cirkev kanonizovala svätého Rastislava 29. 10. 1994.


Biography of saint Rastislav

Whenever we draw our spiritual insight towards the beginning of Christianity of the Slavic nations we see the holy and noble personality of the Great Moravian Prince Saint Rastislav. He was a monarch who laid a solid foundation of our spiritual life and our culture. Saint Rastislav took over the government around the year 846 after Mojmir. At that time was about it was necessary to decide whether the cultural centre would be tied to the Slavs, Rome or Constantinople. Decisive was that the Greek-Slavic East counterbalance to the Roman-Germanic West. Prince Rastislav decided for the East, therefore, he sent his envoys to Byzantium, from whence were sent to Moravia those missionaries who would preach in the vernacular the word of God to Slavic nations. Ss. Cyril and Methodius were experts on Slavic mentality, because they had close contacts with the Slavs living in the northern part of Byzantium. Due their work of these brothers , the Slavs ranked among the nations of the then cultural world. St. Rastislav was betrayed by Svatopluk, who ruled in Nitra who captured him and delivered him to the Germans. Sv. Rastislav was sentenced to death. At first his eyes were burned and then he left in agony in prison. Godly prince, Saint Rastislav died for his nation and Christ's truth as a martyr around 870. The Orthodox Church canonised Saint Rastislav at 29.10.1994.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie