Cirkevný zbor - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Cirkevný zbor
SK | RUS
Cirkevný zbor

V Bratislave tradícia pravoslávneho cirkevného spevu existuje vyše 60 rokov. Pravoslávny cirkevný zbor sv. Nikolaja pri chráme sv. Nikolaja v Bratislave spieva v súčasnej zostave už vyše 5 rokov. Je to čiste cirkevný zbor, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na bohoslužbách v pravoslávnom chráme sv. Nikolaja. Okrem toho počas 5 rokov svojej existencie zbor pripravil pre veriacich 3 vianočné koncerty, vydal 3 CD nosiče, podieľal sa aktívne v spolupráci s Dobročinným spolkom sv. Jána Šanghajského a San-Francisského na príprave každoročných seminárov pre našu farnosť. Svätú liturgiu zbor spieval v pravoslávnych farnostiach, ako sú Stakčín, Stropkov, Smolník, spieval na archijerejskej liturgii za účasti Metropolitu Kryštofa v monastieri v Hrubej Vrbke (Česká republika). Zúčastnil sa na 2 festivaloch duchovnej hudby v Snine a v roku 2007 na Medzinárodnom festivale pravoslávnych spevov v Minsku, kde sme s pomocou Božou dôstojne reprezentovali našu Cirkev. V Minsku sme zároveň dostali pozvanie aj na známy medzinárodný festival v Hajnowke od riaditeľa tohto festivalu.

V repertoári zboru sú nápevy rusínske, ruské, ukrajinské, bieloruské, srbské, bulharské, grécke. Zbor spieva diela známych pravoslávnych hudobných skladateľov (Archangeľský, Bortňanský, Čajkovský, Denisova, Grebenščikov, Ippolitov-Ivanov, Jeľcov, Jevdokimov, Kedrov, Lapajev, Rožnov, Viranovský, atď.) ako aj spevy z pravoslávnych monastierov, kde autormi diel sú samotní mnísi a autor nie je vždy známy.

V súčastnosti je dirigentkou zboru Nataša Martynová.

 

Church Choir

There are more than 60 years of tradition of Orthodox ecclesiastical singing in Bratislava. The Orthodox church choir of St. Nicholas in Bratislava has sung in the current line-up for over 5 years. It is purely a church choir, which regularly participates in worship in an Orthodox church of St.Nicholas. Moreover, during the five years of its existence, the choir has prepared for the believers three Christmas concerts, released three CDs, participated actively in partnership with charities of St. John Shanghai and San Francisco in the preparation of annual seminars for our parish. The Choir sang the Holy liturgy in the Orthodox parishes as Stakčín, Stropkov, Smolník, and sang on the episcopal liturgy of Metropolitan Chrystofor in the monastery in Hruba Vrbka (Czech Republic ) . They participated in two Festivals of Sacred Music in Snina in 2007 at the International Festival of Orthodox chants in Minsk, where we with the help of God worthily represented our Church. In Minsk at the same time we were invited to the famous international festival in Hajnówka by the director of the festival.

The repertoire of the choir are Ruthenian, Russian, Ukrainian, Belarusian, Serbian, Bulgarian, Greek. The choir sings works of famous orthodox composers (Archangelsk, Bortňanský, Tchaikovsky, Denisova, Grebenščikov, Ippolitov - Ivanov, Chub, Jevdokimov, Kedrov, Lapajev, Roznov, Viranovský, etc.) as well as music from Orthodox Monasteries, where the author of works themselves are monks and the author is not always known.

Currently the conductor of Natasha Martynov.

 

[rl_gallery id="475"]

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie