O Pravoslávnej cirkvi - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
O Pravoslávnej cirkvi
SK | RUS
O Pravoslávnej cirkvi

Vznik Cirkvi sa uskutočnil v deň Päťdesiatnice na základe prísľubu Spasiteľa Christa pri Jeho Nanebovstúpení. Vtedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov, zhromaždených v jednom dome v Jeruzaleme. "Keď prišiel deň Päťdesiatnice, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť." (Sk 2, 1-4). Od tejto chvíle nastáva hlavná dejinná cesta Cirkvi, ako nám o tom svedčí kniha Skutkov svätých apoštolov a ďalšie listy Svätého Písma.

Pravoslávna Cirkev sama seba nazýva jednoducho "Cirkev", podobne ako Gréci používali v starých dobách slovo "kresťan", keď hovorili o pravoslávnych. Je to z toho dôvodu, že východná pravoslávna Cirkev je organicky tou obcou, t.j. eklésiou, ktorá má svoj počiatok v Jeruzaleme v deň Päťdesiatnice pri zoslaní Svätého Ducha. Pravoslávna Cirkev vždy verila a verí, že jedinou hlavou Cirkvi je Isus Christos. V Christovi je Cirkev svätá, lebo je posvätená vykupiteľským dielom Isusa Christa, ktorý je v nej stále prítomný. V Cirkvi pôsobí Svätý Duch, ktorý ju posväcuje, vedie a nás nabáda k bohumilému životu. Pravoslávna Cirkev je teda vnútorne riadená Svätým Duchom a navonok v zhode s učením Isusa Christa a apoštolov podľa svojej tradície je riadená biskupmi.

Pravoslávna Cirkev na celom svete je jednou, lebo má jednotné učenie. Vierouka Pravoslávnej cirkvi je obsiahnutá vo Svätom písme a Svätej tradícii. Tradícii je zachovaná v živote Cirkvi ako aj v spisoch sv. otcov. Kanonické právo Pravoslávnej cirkvi je založené na pravidlách, ktoré boli prijaté na siedmich všeobecných snemoch, na významnejších miestnych snemoch a na pravidlách, ktoré obsahujú spisy svätých otcov. Najvyšším zákonodarným orgánom spoločným pre všetky pravoslávne cirkvi na svete je všeobecný snem, ktorý je aj ich spoločným putom. Všeobecný snem rieši ako najvyššia autorita Cirkvi principiálne vieroučné otázky.


Štruktúra pravoslávnej Cirkvi vo svete

Usporiadanie Pravoslávnej (grécky: ortodoxnej) cirkvi bolo vytvorené v dobe od 1. do 9. storočia. Podľa tohto zriadenia sa kresťania organizujú podľa štátnych území a podľa národov do vlastných miestnych cirkví. Miestne cirkvi sú spojené do jednej Cirkvi všeobecnej (grécky: katolíckej). Do tohto systému všeobecnej cirkvi patrila pôvodne aj rímska cirkev. V nej sa však neskôr vyvíjalo pápežstvo. Zatiaľčo až do 9. storočia sa rímsky patriarchát zúčastňoval všetkých všeobecných snemov a ich uzneseniam sa podriaďoval (napr. 6. všeobecný snem /680-681/ odsúdil rímskeho patriarchu Honória pre herézu monotheletizmu a rímska cirkev sa tomuto rozsudku podriadila), neskôr sa v rímskej cirkvi uplatňovala zásada, že uznesenia všeobecných snemov potrebujú schválenie rímskeho biskupa. Východné cirkvi proti týmto tendenciám vždy protestovali. To viedlo roku 1054 k rozkolu, v ktorom na jednej strane stál rímsky patriarchát a na druhej strane patriarcháty carihradský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalemský. Východné patriarcháty sa naďalej pevne držali pravoslávneho učenia a nesúhlasili s novým vývojom pomerov v rímskej cirkvi (s "Filioque", pápežstvom, zavádzaním latinčiny, s ideou odpustkov, všeobecným celibátom duchovenstva a i.)

Je historickým omylom, hoci dosť bežným, myslieť si, že Pravoslávna cirkev vznikla v roku 1054 odtrhnutím od Ríma. Miestne pravoslávne cirkvi neboli nikdy podriadené Rímu, hoci rímsky biskup, ako biskup pôvodne prvého hlavného mesta Rímskej ríše, bol považovaný za veľkú autoritu. Právny pomer východných patriarchov k rímskemu bol rovnaký, ako bol ich pomer navzájom medzi sebou. Nebol to vzťah podriadenosti, ale rovnosti. O odtrhnutí od Ríma je možné hovoriť u tých spoločenstiev, ktoré sa utvorili na Západe na základe reformácie, pretože pred reformáciou patrili k rímskej cirkvi.

Pravoslávna cirkev vyriešila svoj vzťah k národnostiam a štátnym útvarom tak, že je organizovaná podľa štátnym území a podľa národov. K starobylým patriarchátom patria patriarcháty: carihradský, ktorého predstaviteľ je "prvý medzi rovnými", alexandrijský, antiochijský a jeruzalemský. Historickým vývojom vznikli ďalšie miestne patriarcháty: rusky, gruzínsky, srbský, rumunský a bulharský a miestne cirkvi: cyperská, grécka, poľská, albánska, Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku, americká, sinajská, fínska a japonská.

 


About orthodox church

Establishment of the Church took place on the day of Pentecost to the promise of Christ the Saviour at His Ascension. Then the Holy Spirit descended upon the Apostles, gathered in a house in Jerusalem "When the day of Pentecost came, they were all together in the same place. Suddenly there came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house. Then tongues of fire that separated, and on each of them rested on the Apopstles and Diciples and all were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance." ( Acts 2: 1-4 ). From this moment began the historical journey of the Church, as witnessed by the Acts of the Holy Apostles and Epistles.

The Orthodox Church calls itself simply "The Church", as the Greeks used in ancient times the word "Christian" when talking about the Orthodox. It is for this reason that the Eastern Orthodox Church is the most organic community, ie Ecclesia, which has its roots in Jerusalem on the day of Pentecost the outpouring of the Holy Spirit. The Orthodox Church has always believed and believes that the only head of the Church is Jesus Christ. In Christ, the Church is holy because it is sanctified by the redemptive work of Jesus Christ, which is still present in it. The Church co-operates with the Holy Spirit, who sanctifies, leads and encourages us to a holy life. The Orthodox Church is thus controlled by the Holy Spirit internally and externally in accordance with the teachings of Jesus Christ and the Apostles according to their tradition is governed by bishops.

The Orthodox Church throughout the world is one, because it has a single doctrine. The doctrine of the Orthodox Church is contained in Holy Scripture and Holy Tradition. Tradition is maintained in the life of the Church and in the writings of Holy fathers. Canon law of the Orthodox Church is based on rules that were adopted at the seven Ecumenical Councils and the writings of the Fathers. The supreme legislative body common to all Orthodox Churches in the world is the Ecumenical Council, which is their common bond. Such Councils are the highest authority of the Church in matters of the Doctrine of the Faith and the structure of the Orthodox Church in the world

The Church was formed in the period from 1st to 9th century. According to this establishment Christians organised along national territory and local churches. Local churches were combined into a single Church. While up to the 9th century, the Roman Patriarchate participated in all Ecumenical Councils and their resolutions however the Roman Patriarch began to say that Council resolutions require the approval of the Bishop of Rome. The Eastern Church protested and among many other things, this led to a schism in 1054, with on the one hand the Roman Patriarch and on the other Patriarchates of Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem. The Eastern patriarchates continued to hold fast Orthodox teachings and opposed the new developments in the Roman church (the " Filioque ", the papacy, the introduction of Latin, the idea of indulgences, general celibacy of the clergy and others.)

It is a historical mistake, though common enough to think that the Orthodox Church was established in 1054 secession from Rome. Local Orthodox Churches have never been subject to Rome, although the Bishop of Rome as the first bishop originally the capital of the Roman Empire, was considered an authority. The legal aspect of the Eastern Patriarchs to the Roman was the same as was their relationship with each other. It was not a relationship of subordination, but equality. The secession from Rome of those communities that were formed in the West at the Reformation, before the Reformation had belonged to the Church of Rome.

The Orthodox Church has solved her relationship to minorities and the state departments so that it is organised under the national territory and under nations. The ancient Patriarchate of Constantinople is the "first among equals" then come Alexandria, Antioch and Jerusalem. Historical development later created additional local patriarchates: Russian, Georgian, Serbian, Romanian and Bulgarian and local churches. Cyprus, Greece, Poland, Albania, Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia, the U.S., Sinai, Finnish and Japanese. Prior to the Great Schism of 1054, the Orthodox Church of Britain maintained its independence from Rome and functioned as Orthodox for a thousand yearts until the papal Norman invasion of 1066.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie