Životopis sv. Nikolaja - Pravoslávna cirkevná obec Bratislava
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC Bratislava
Životopis sv. Nikolaja
SK | RUS
Životopis sv. Nikolaja

Svätý Nikolaj sa narodil okolo roku 250 v Patare, v Lykijskej oblasti, ktorá sa nachádzala v Malej Ázii. Bol jedináčik. Jeho rodičia boli zbožní a pomerne bohatí. Mal dosť veľký rodinný majetok, ktorý mu mohol zabezpečiť ľahký a spokojný život. Ale on už v detstve ukázal, že nebude kráčať po ľahkej ceste života. Odmala kráčal po tvrdej, ale svätej ceste duchovného zápasu. A tak po všetky dni normálne pil mlieko ako ostatní kojenci, ale v stredu a piatok nepil celý deň, až po západe slnka.
Keď vyrástol a začal navštevovať školu, bol veľmi usilovným žiakom. Vyhýbal sa neslušným rozhovorom a nikdy sa nepriatelil s neposlušnými deťmi. Namiesto hier dával prednosť rozhovorom so staršími, od ktorých prijímal rady a poučenia pre úžitok svojej duše. Obaja rodičia mu zomreli, keď bol ešte malé dieťa. Jeho vážnosť ho odmala urobila veľmi známym. Biskupom v Lykii bol v tom čase jeho strýko a aj on sa volal Nikolaj.

Keď Nikolaj vyrástol, jeho strýko ho povolal k službe Pánovi a keď videl jeho ochotu slúžiť Cirkvi, vysvätil ho na kňaza. Počas vysviacky jeho bol jeho strýko biskup osvietený Svätým Duchom a povedal:

• Tento mladík, ktorý dnes prijíma kňazské svätenie, bude skoro vysvätený aj na biskupa. Bude utešovať mnohých chudobných a strápených a mnohé duše pošle do Božieho kráľovstva.

V blízkosti Patary bolo mesto, ktoré sa volalo Myra. Keď zomrel biskup v tomto meste, na jeho miesto sa snažili nájsť dobrého a hodného biskupa.

Zhromaždili sa biskupi z celej oblasti Myry, aby zvolili nového biskupa. Všetci povedali svoj názor. Potom vstal jeden z biskupov a povedal:

• Ó sväté zhromaždenie, vypočujte ma. Tých, ktorých sme navrhovali my za biskupov, považujeme za dobrých. Ale poprosme aj Boha, aby sme videli, koho vyberie Boh. Keď to biskupi počuli, poďakovali sa. V tú noc všetci prosili Boha, aby im odhalil vhodného kandidáta. Všetci vo sne videli ten istý sen. Zjavil sa im anjel Pána, ktorý im povedal: Biskupi, čo sa trápite? Hodný biskup je pri vás. Do chrámu, kam pôjdete, uvidíte prichádzať verného a múdreho človeka. Volá sa Nikolaj. Jeho vysväťte sa biskupa. On je dôstojný viesť Boží ľud. A naozaj, ráno keď išli do chrámu, jeden druhému hovorili, čo videli vo sne a čakali, že uvidia toho, o ktorom im povedal anjel.

Keď tak stáli zamyslení, zbadali kohosi vchádzať do chrámu, aby sa pomodlil. Bol to Nikolaj. O niekoľko dní ho vysvätili za biskupa a povedali zhromaždenému ľudu:

• Bratia, prijmite dôstojného biskupa a pastiera, ktorého vám poslal Boh. Nikolaj ako biskup vynaložil veľa námahy v pastierskej starostlivosti o zverený Boží ľud. K svojej práci pripájal celonočné bdenia, pôsty a modlitby.

Vnútorná svätosť Nikolaja sa vylievala do jeho tváre. Aj keď ho niekto videl po prvýkrát, , mohol ho rozoznať medzi mnohými ľuďmi pre jeho svätosť. Jeho tvár žiarila, bola vážna, hĺbavá a dojímavá do takej miery, že často niektorí ľudia, ktorí ho stretávali na ceste, začali premýšľať o Božích veciach bez toho, aby ich učil. Ale aj on bol človek a musel odísť z hohto sveta. V roku 330 ochorel a zomrel v pokoji. Avšak predtým, než zomrel, počas modlitby zodvihol svoje oči k nebesiam a videl anjelov, ktorí prišli vziať jeho posvätenú dušu. Vtedy začal hovoriť Dávidov žalm: Pane, v Teba som dúfal“. Keď došiel k slovám: “do Tvojích rúk, Pane, odovzdávam svojho ducha“, zatvoril svoje oči. Bol 6/19 december roku 330. Správa o jeho smrti vyvolala veľký zármutok. Slzy nemali konca. Smútok, plač a žiaľ zachvátili mesto Myra. Ľudia na zemi plakali, pretože stratili svojho dobrého pastiera a učiteľa. Anjeli, archanjeli, ctihodní, mučeníci a všetci svätí na nebi oslavovali, pretože prijali veľkého svätého medzi seba. Cirkev na ll. Všeobecnom sneme zaradila svätého Nikolaja medzi najväčších a najvýznamnejších svätých ako apoštolom rovného. Preto si ho spolu s apoštolmi pripomíname každý štvrtok.
Jeho telo bolo uložené v Myre. Z jeho tela vytekalo uzdravujúce myro /olej/, preto bol nazvaný Myrotočivý. Jeho svätý život usmerňuje myšlienky, úsilie a rozhodnutia všetkých nás. Nech nás povedie do prístavu kresťanského pokoja a cnosti.

 

Biography of saint Nicholas

Saint Nicholas was born around AD 250 in Patara in the Lycian region of Asia Minor. He was an only child, his parents were devout and relatively wealthy. He had quite a large family property that it could provide an easy and happy life . But in his childhood, he chose more difficult but holy journey of spiritual details. He naturally fasted on Wednesdays and Fridays he did not drink all day until after sunset. When he grew up and began to attend school, he was a very diligent student. He shunned indecent conversations and never made friends with disobedient children. He preferred to talk with the elders, where he received advice and guidance for the benefit of his soul. Both his parents died when he was a small child. The Bishop of Lycia at that time was his uncle, also named Nicholas.

When Nicholas grew up, his uncle called him to the service of God and seeing his willingness to serve the Church, ordained him a priest. At his ordination, his uncle the Bishop was enlightened by the Holy Spirit and said: The young man who today receives Holy Orders, will be soon consecrated a bishop. He will soothe many poor and afflicted, and will send many souls to the Kingdom of God. Nearby Patara was a city that was called Myra. When the bishop died in this city, in his place the people tried to find a good and worthy bishop.

They gathered bishops from the whole area of Myra met to elect a new bishop, who all gave their opinion. Then stood up one of the bishops and said: O holy convocation, hear me out. Those whom we proposed as bishops, considered good , but let\'s ask God to see who He chooses. That night they all asked God to reveal to them a suitable candidate. They all saw in a dream the same. An angel of the Lord appeared to them and said to them: Bishops, why do you suffer ? A worth bishop is beside you. At the church you will see a true and wise person whose name is Nicholas: Ordain him the a bishop. He is worthy to lead the people of God Indeed, in the morning they went to the church, telling each other, what they saw in a dream, they waited to see him whom the angel told them of.

While they stood wondering, they saw someone goes into the church to pray. It was Nicholas. A few days later they ordained him to a bishop and told the congregation: Brothers, accept the dignified bishop and pastor, whom God has sent you.

Bishop Nicholas spent much effort in pastoral care entrusted to God\'s people as well as all-night vigils, fasts and prayers. The inner holiness of Nicholas was overflowing into his face. Even someone seeing him for the first time, would see his holiness. His face shone, was serious, inquisitive and touching to the extent that often some people who met him on the road, start thinking about the things of God without being taught them. But even he was a man and had to leave this world too. In the year 330 became ill and died in peace. However, before he died, during the prayers he lifted up his eyes to heaven and he saw the angels who came to take his holy soul. Then he began to recite David\'s Psalm: Lord, I have hoped in Thee. " When he reached the words: " Into Thy hands, Lord, I give my spirit", his eyes shut. He reposed on the 6/19th of December in the year 330 report of his death caused great sorrow in the city of Myra. People wept, because they have lost their good shepherd and teacher. Angels, archangels, martyrs and all the saints in heaven celebrated since they received a great saint among them. Saint Nicholas is ranked among the most important saints as equal to the apostles. Therefore it together with the Apostles remembered every Thursday.

His body was deposited in the Myre. His body flows healing myrhh and therefore was called Myrotočivý. His holy life directs the thoughts, efforts and decisions of all of us. Let us lead to the port of peace and Christian virtues.

Chrám sv. Rastislava

Prečítajte si aktuálne informácie o našom chráme.
bližšie informácie